UITKERINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID

Het zal je maar gebeuren:

 • je hebt een uitkering aangevraagd en die wordt geweigerd of is verkeerd berekend
 • de uitkering die je ontvangt wordt ingetrokken of verlaagd en daar ben je het niet mee eens
 • je krijgt geen kindertoeslag, terwijl je meent daar wel recht op te hebben
 • er wordt een bedrag teruggevorderd door de uitvoerende instantie, mag dat zomaar?
 • je krijgt geen antwoord van de uitkeringsinstantie op je aanvraag
 • je wordt beschuldigd van steunfraude
 • de uitkeringsinstantie vindt dat je nalaat "passende arbeid" te aanvaarden en legt daarom een strafkorting op

Bij problemen met de volgende instanties: UWV, belastingdienst toeslagen, Sociale VerzekeringsBank, de afdeling Bijstand van uw gemeente of de Sociale Dienst kan mr Tadema rechtshulp verlenen.

Neem tijdig contact op omdat er binnen de geldende termijnen moet worden gereageerd als je het met een beslissing niet eens bent. Voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift geldt meestal een termijn van 4 – 6 weken.

Rechtsbijstand kan worden verleend op het gebied van oa.:

 • Wet Werk en Bijstand/Participatiewet
 • Ziektewet
 • Werkloosheidswet
 • WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
 • WAO ( wet arbeids ongeschiktheidverzekering)
 • WAZ en WZA ( wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen of Wet zorg en Arbeid?)
 • TRI
 • AKW ( Algemene Kinderbijslag Wet)
 • AOW ( Algemene Oudersdoms Wet) o.a. met betrekking tot korting wegens  "schuldige nalatigheid"

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen: www.svb.nl, www.uwv.nl, www.rijksoverheid.nl, www.belastingdienst.nl