BESTUURSRECHT

Bestuursrecht geeft de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van beslissingen en wat burgers kunnen doen in procedures tegen de overheid. Bijvoorbeeld bij het verlenen van een subsidie of een vergunning. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Algemene wet bestuursrecht (Awb). De belangrijkste spelregels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin aan welke termijnen de overheid zich moet houden om een besluit te nemen.

De Awb kent verschillende soorten besluiten:
* Het bekendste besluit is de beschikking. Dit is een beslissing in een bepaald geval. Bijvoorbeeld het verlenen van een (verblijfs)vergunning of terugvordering van te veel betaalde uitkering.
* In het bestuursrecht staat ook het besluit van algemene strekking. Dit is een beslissing die van toepassing is op alle mensen of een bepaalde groep mensen.

Als u het niet eens bent met een beschikking van de overheid kunt u bezwaar maken door gebruik te maken van het bestuursprocesrecht. De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan (gemeente, provincie of het rijk) een besluit heeft genomen, kunt u daartegen bezwaar maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Advocatenkantoor Tadema is zeer ervaren in het voeren van procedures tegen de overheid (IND, sociale dienst van de gemeente , UWV, Belastingdienst) en is u graag van dienst bij het voeren van deze meestal ingewikkelde zaken die voor u van groot belang zijn.

Op het gebied van bestuursrecht kunt u bij ons terecht voor:

  • asiel- en migratierecht
  • uitkeringen en sociale zekerheid zoals WW, WIA, WWB, Wmo, Participatiewet, Toeslagen Belastingdienst
  • bestuursrecht in bredere zin, zoals bezwaar tegen weigering van vergunningen, het opleggen van een dwangsom, sluiting van de woning op grond van de Opiumwet.